Barion Pixel
Používaním našej webovej stránky súhlasíte s používaním cookies v súlade so Zásadami cookies.

Vylúčenie zodpovednosti

Nasledujúce podmienky sa považujú za akceptované Používateľom, ktorý používa webové stránky Nabytokvas. Pred použitím stránky si ich pozorne prečítajte.

 1. Používateľ znamená používateľa prehliadajúceho stránku. Pojem Nabytokvas označuje spoločnosť Bontour Hungary Kft. Stránka znamená webové stránky, ktoré vlastní Nabytokvas a na ktoré dohliada Bontour Hungary Kft.
 2. Používanie tejto stránky znamená, že užívateľ súhlasí s týmito podmienkami v celom ich rozsahu. Nabytokvas má právo zmeniť Podmienky používania bez predchádzajúceho upozornenia. Na časti stránky sa môžu vzťahovať odlišné podmienky používania. V prípade rozporu medzi Podmienkami používania a podmienkami používania ktorejkoľvek časti Stránky sa na danú časť Stránky vzťahujú ustanovenia týchto podmienok.
 3. Nabytokvas má právo kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu ukončiť prístup Používateľov. Ustanovenia vylúčenia zodpovednosti týkajúce sa záruky, presnosti informácií a odškodnenia zostanú v platnosti aj po takomto ukončení. Nabytokvas má právo monitorovať návštevnosť Stránky.
 4. Spoločnosť Vasbútor neposkytuje žiadne záruky, výslovné ani implicitné, s ohľadom na predajnosť alebo vhodnosť na konkrétny účel alebo akékoľvek informácie, údaje, vyhlásenie alebo produkt dostupný na stránke.
 5. Stránka, alebo na Stránke poskytovaný všetok obsah, materiály, informácie, softvér, produkty a služby sú poskytované „tak ako sú“ a „ako sú dostupné“. Nabytokvas výslovne odmieta všetky záruky, výslovné alebo predpokladané, vrátane záruk predajnosti, vhodnosti na konkrétny účel.
 6. Nabytokvas nezodpovedá za žiadne poškodenie počítačového systému Používateľa ani za stratu údajov v dôsledku sťahovania obsahu, materiálov a informácií na Stránke.
 7. Nabytokvas má právo upraviť alebo odstrániť akýkoľvek prvok webovej stránky, vrátane jej obsahu a funkcií. Nabytokvas si vyhradzuje právo zmeniť podmienky používania Stránky. Tieto zmeny nadobudnú účinnosť okamžite po upozornení na Stránke.
 8. Nabytokvas nebude v žiadnom prípade zodpovedný za žiadne škody, vrátane, ale nie výlučne, priamych, náhodných alebo následných škôd (vrátane, ale nie výlučne, ušlého zisku, prerušenia podnikania a straty programov alebo informácií), ktoré sú spôsobené používaním alebo nepoužiteľnosťou webovej stránky. Niektoré orgány nepovoľujú obmedzenie alebo vylúčenie zodpovednosti. Niektoré z vyššie uvedených obmedzení sa preto nemusia vzťahovať na Používateľa.
 9. Používateľ súhlasí s tým, že odškodní spoločnosť Bontour Hungary Kft. za všetky výdavky, straty a náklady, vrátane primeraných poplatkov za právne zastupovanie, v prípade nesprávneho používania služieb poskytovaných na Stránke Používateľom.
 10. Informácie na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov, o ktorých sa predpokladá, že sú spoľahlivé. Vasbútor sa zrieka akejkoľvek záruky, pokiaľ ide o presnosť, úplnosť alebo primeranosť takýchto informácií.
 11. Nabytokvas nezaručuje, že (a) stránka bude vyhovovať vašim potrebám, (b) stránka bude neprerušovaná, včasná, bezpečná a bezchybná, (c) výsledky získané používaním stránky alebo služieb ponúkaných na stránke budú presné a spoľahlivé.
 12. Práva používateľa na ochranu údajov sú pre Nabytokvas mimoriadne dôležité. Informácie poskytnuté Používateľom nebudú poskytnuté tretím osobám. Nabytokvas si vyhradzuje právo vylepšiť a personalizovať Používateľskú skúsenosť pomocou získaných informácií.